Financiële begroting

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2021

2022

2023

2022

2023

Beschrijving

Bron

Demografische druk

85,0%

85,4%

84,4%

70,3%

70,3%

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

CBS

Personen met bijstandsuitkeringen

129,8

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

75,5

74,8

N.N.B.

197,7

N.N.B.

Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

400

370

N.N.B.

700

N.N.B.

Het aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

2,0%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

CBS

Jongeren met jeugdhulp

8,0%

13,2%

N.N.B.

13,2%

N.N.B.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

0,3%

N.N.B.

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

1,3%

0,5%

N.N.B.

1,2%

N.N.B.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Werkloze jongeren

1,0%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Verwey Jonker

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,5%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

DUO

Absoluut verzuim

1,2

0

N.N.B.

4,2

N.N.B.

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Relatief verzuim

56

73

N.N.B.

24

N.N.B.

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Banen

895,9

925,0

N.N.B.

825,4

N.N.B.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

148,8

152,5

N.N.B.

174,1

N.N.B.

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Netto arbeidsparticipatie

79,0%

80,4%

N.N.B.

72,2%

N.N.B.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

CBS

Functiemenging

63,7%

64,3%

N.N.B.

53,8%

N.N.B.

De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

Nieuw gebouwde woningen

13,5

15,6

N.N.B.

9,3

N.N.B.

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

BAG

Omvang huishoudelijk restafval

146

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

CBS/Urk

Hernieuwbare elektriciteit

32,4%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Rijkswaterstaat

Winkeldiefstallen

0,9

0,5

N.N.B.

2,3

N.N.B.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS

Geweldsmisdrijven

3,1

2,1

N.N.B.

4,6

N.N.B.

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

CBS

Diefstallen uit woningen

0,5

0,2

N.N.B.

1,4

N.N.B.

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

7,8

5,4

N.N.B.

6,0

N.N.B.

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners.

CBS

Verwijzingen Halt

24

34

N.N.B.

8

N.N.B.

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Bureau Halt

Jongeren met delict voor rechter

1,0%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

CBS

Niet-sporters

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

RIVM

Bezetting <25K inwoners

6,7

7,1

7,0

N.V.T

Het aantal ingevulde fte per 1.000 inwoners.

Urk/Per.m.

Apparaatskosten

€ 691

€ 715

€ 694

N.V.T

N.V.T

De apparaatskosten per inwoner (per 1-1).

Urk

Externe inhuur

28,6%

19,2%

14,3%

N.V.T

N.V.T

De verhouding kosten inhuur externen ten opzichte van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Urk

Overhead

11,7%

11,3%

10,8%

N.V.T

N.V.T

De verhouding overheadkosten ten opzichte de totale lasten.

Urk

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 899

€ 942

€ 959

€ 823

€ 860

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 899

€ 942

€ 959

€ 905

€ 942

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

Gemiddelde WOZ waarde

€ 290

€ 317

€ 369

€ 293

€ 327

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

Urk/COELO

Formatie <25K inwoners

7,7

7,6

7,6

N.V.T

Het aantal vastgestelde fte per 1.000 inwoners.

Urk

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09