Bestuurlijke samenvatting

Beleid

Basis op orde
Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. In 2024 hebben we extra aandacht voor scholing en opleiding. Daarnaast dwingt de moeizame arbeidsmarkt ons tot extra inzet op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Weerbaarheid en ondermijning raken de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. Samen met onder meer politie, justitie, gemeente, kerken en sportverenigingen vergroten we de weerbaarheid en pakken we ondermijning aan. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft hierbij hoge prioriteit.
Op het gebied van zorg en veiligheid voeren we gesprekken met verschillende ministeries en schetsen we de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan. Onderwerpen hierbij zijn de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het voortzetten van het IJslands preventiemodel/DURF!, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Samen bekijken we op welke manier de ministeries ons kunnen ondersteunen.


We blijven inzetten op regionale samenwerking in de provincie en met regio Zwolle.

Wonen
Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor nieuwe en bestaande (inbrei)locaties kijken we waar mogelijkheden zijn. De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk. Daarbij is aandacht voor goedkopere en kleinere woningen en voor de verschillende doelgroepen. Ook de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten betrekken we hierbij.
De leefbaarheid van de wijken staat voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk.

In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit vraagt om een aantal organisatorische aanpassingen. Op het gebied van duurzaamheid is in 2024 aandacht voor de energietransitie, de energiearmoederegeling, het warmtenet en verschijnt er een nieuw uitvoeringsprogramma behorend bij de duurzaamheidsvisie.

Werken
De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na Port of Urk. Daarnaast ontwikkelen we een integrale visie voor het haventerrein als ontmoetingsplaats voor jong en oud. De leefbaarheid van de wijken staat hierbij voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk. Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil.
In 2024 is aandacht voor de revitalisering van de Lemsterhoek en werken we verder aan Port of Urk. Het cluster Maritiem en de diversificatie van de economie vragen om nader onderzoek. Vanuit de gemeente gaan wij dit coördineren.
Op basis van de Impulsregeling Sterk (Maritiem) Onderwijs werken we samen met vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Mede in het kader hiervan zijn wij gastheer van 'The Young Solar Challenge".

Leven
Bewegen en ontspanning is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Verantwoorde sportactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Daarbij willen we sport stimuleren en meer ruimte geven om te groeien. We zetten in op onze bovenlokale zorginfrastructuur, waarbij we met onze zorgpartners kijken naar de mogelijkheden. DURF! en het IJslands preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO.
In 2024 is er extra aandacht voor de versterking van het rolstoelvervoer en worden de preventielessen op scholen uitgebreid met lagere groepen. De uitvoering van het woonprogramma, inclusief de woonzorgvisie en de doorontwikkeling van het preventieve jongerenwerk worden in 2024 versterkt. Ook de huisvesting van doelgroepen zoals arbeidsmigranten, vergunninghouders, de bijzondere zorgdoelgroepen binnen het Sociaal Domein en alternatieven voor de bewoning op de camping vraagt meer aandacht. In 2024 doen wij hier verder onderzoek naar.

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09