Programma's

Programma Wonen

Programma Wonen

Inhoud

• Woningbouw
• Omgevingswet
• Beheer openbare ruimte
• Beheer gemeentelijke gebouwen
• Mobiliteit & bereikbaarheid
• Milieu
• Duurzaamheid & afval
• Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Wonen
Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. We willen de ruimte rondom Urk benutten voor het bouwen van woningen om bij te dragen aan de verlichting van de woningnood. We monitoren hiervoor de
woningproductie en actuele behoefte van de verschillende doelgroepen. We stellen waar en wanneer nodig bij.
Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor bestaande inbreilocaties kijken we waar slimme samenvoegingen van bestemmingen mogelijk zijn (denk aan cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.) om de sociale samenhang te bevorderen. Hierbij is aandacht voor goedkopere woningen en kleinere woningen voor de verschillende doelgroepen, zodat ook de doorstroom op gang komt. We zoeken naar financiële instrumenten en marktpartijen die kunnen helpen in het aandragen van alternatieven om starterswoningen toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep. Voor alternatieve woonoplossingen voor betaalbaar wonen, zoals bijvoorbeeld huurkoop, zoeken we partners die dit kunnen realiseren.
De problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangepakt. We dringen de bezetting van de reguliere woningvoorraad door arbeidsmigranten terug. Daarnaast moet huisvesting van arbeidsmigranten voldoen aan (sociale) standaarden waar door de gemeente op toegezien wordt. We hebben daarbij oog voor de sociale en economische problematiek rondom

arbeidsmigranten.

Oude Dorp
We stellen een gebiedsprogramma op voor het Oude Dorp. Dilemma’s rond de betaalbaarheid van (onderhoud van) woningen, de duurzaamheidsopgave en het beschermd dorpsgezicht van Urk worden bespreekbaar gemaakt en aangepakt. De verkeersveiligheid en leefbaarheid moeten worden bevorderd en beschermd, met respect voor geschiedenis en cultuur. Het reguleren van het autoverkeer en het autoluw maken staan hierbij centraal.

Verkeer
Door de groei van Urk neemt ook het aantal verkeersbewegingen naar en binnen ons dorp toe. Om dit in goede banen te leiden wordt de komende jaren de verkeershoofdstructuur verbeterd en een Randweg aangelegd.
Goede bereikbaarheid van Urk met het OV blijft belangrijk. Een goede verbinding tussen Urk en Lelystad heeft prioriteit.

Milieu
Met het oog op de nieuwe Omgevingswet (OW) wordt vanaf 2024 bestaand beleid aangepast of nieuw beleid ontwikkeld. Het doel daarbij is de goede kwaliteit van het Urker milieu te behouden dan wel te verbeteren. Daarbij dient het lokale beleid erop gericht te zijn om duurzaam en gezond te kunnen blijven wonen, werken en verblijven op Urk. Dit binnen de kaders van onze Omgevingsvisie en voor de milieuaspecten zoals bodem, lucht en geluid. Voor deze aspecten zijn landelijke, regionale en (enkele) lokale kwaliteitsnormen vastgelegd. Voor een gezonde leefomgeving dient de gangbare situatie binnen deze normen te vallen en over het algemeen is dat ook het geval op Urk.

Duurzaamheid
De komende jaren wordt invulling gegeven aan de door de raad vastgesteld ambitie richting 2050. De gemeente Urk volgt hierbij de landelijke doelstellingen. Inmiddels maken deze doelstellingen ook integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie Urk. De thema’s hierbij zijn: energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Om invulling te geven aan deze ambitie wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 waarin concreet wordt benoemd wat de komende 4 jaar opgepakt wordt. Door de raad zijn verschillende moties ingediend om bij de energietransitie breder te kijken naar meer verschillende vormen van hernieuwbare energie.  Bij het vraagstuk van de energietransitie kijken we nadrukkelijk breder dan alleen wind en zon. We nemen dit mee in onze eigen plannen, maar proberen hier ook regionaal aandacht voor te vragen.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De verdere implementatie en inbedding in de gemeente en de gemeentelijke organisatie krijgt in deze raadsperiode haar beslag. Ook na inwerkingtreding van de wet is er de komende jaren nog veel werk te verzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingswet: extra jurist toezicht en handhaving
Al enkele jaren wordt bij team Toezicht en Handhaving gebruik gemaakt van een trainee
handhavingsjurist. Deze inzet kwam goed van pas tijdens drukte, ziekte en een vacature. Nu
sinds 2021 de formatie van de toezichthouders is uitgebreid met 2 fte is deze inzet ook hard
nodig (€ 90.000). Bij de in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgenomen taken en
prioriteiten is rekening gehouden met de inzet van deze trainee. Gezien werkzaamheden van
de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren achten we een formatie van 2
fte aan handhavingsjuristen passend bij de huidige formatie van 3 toezichthouders en 1 boa
om de reguliere taken van het team te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt tevens de
kwetsbare positie van de handhavingsjurist versterkt.

Omgevingswet: digitale handtekening omgevingsvergunningen
Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 worden de aanvragen van onze burgers
en bedrijven gedaan via www.omgevingsloketonline.nl en daarna geplaatst in de eigen
vergunningenapplicatie (Squit XO). Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt ook een nieuw Omgevingsloket (het
DSO) en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission). Dit moment willen wij
gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en
bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische
verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de
aanvraag deel uit maken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen
willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale
handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig.

Duurzaamheid: Uitvoering energiearmoede regeling
Belangrijk is dat iedereen mee kan doen bij de energietransitie. Dit wordt vanuit het Rijk ook gestimuleerd. Vandaar dat de gemeente Urk een regeling energie armoede heeft vastgesteld. Hierbij willen we o.a. huishoudens met een lager inkomen helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit doen we met behulp van een adviesgesprek en/of een subsidie voor isolatiemaatregel(en). Binnen hetzelfde initiatief worden ook woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning gestimuleerd om maatregelen te treffen.

Duurzaamheid: Warmtenet Urk
De gemeente Urk heeft een unieke kans door de beschikbaarheid van veel restwarmte die bij de visverwerkende industrie vrij komt. De komende jaren wordt binnen het project Energienet Urk gewerkt aan het verzilveren van deze kans. Dit willen we doen door verschillende delen van Urk te voorzien van een warmtenet gevoed met warmte van de visverwerkende industrie.

Duurzaamheid: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Zoals bij het beleid al is verwoord is de verwachting dat eind 2023, begin 2024, het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt vastgesteld inclusief de bijbehorende middelen in personele en financiële zin. Hierin worden heel concreet de projecten benoemd die wij de komende 4 jaar gaan uitvoeren. Het is een mooi middel om concreet stappen te zetten om de gestelde doelen te realiseren. Op dit moment is er nog geen beeld van de benodigde middelen, aangezien dit sterk afhankelijk is van het ambitieniveau dat we kiezen. De insteek is om de benodigde middelen in de kadernota 2025 mee te nemen.

Milieu
Er lijkt nog weinig reden om omgevingswaarden vast te stellen die afwijken van de gestelde normen. Dit wordt bevestigd door de uitgangspunten in de omgevingsvisie en het Coalitie- en navolgende Collegeprogramma. De hiervoor beschikbare fte’s en het (geringe) budget binnen de gemeente lijkt hiervoor vooralsnog toereikend. Voor de uitvoering van de milieutaken door omgevingsdienst OFGV wordt de begroting jaarlijks met een aantal procenten verhoogd. Het is lastig in te schatten wat de gevolgen van de (implementatie) Omgevingswet voor de meerjarenbegroting zullen zijn.

Groenbeheer Concern voor Werk
De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het
groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien. De verwachting is dat daardoor het
budget dat we op grond van het IBOR voor dit onderhoud in de begroting hebben geraamd,
te laag is en dat dat budget met ongeveer € 200.000 moet worden verhoogd. Deze verhoging vindt plaats vanuit overige IBOR-gelden.

Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte
Beheer van de openbare ruimte wordt ingewikkelder en in het kader van de doorontwikkeling
van de organisatie willen we meer in control zijn en planmatiger te werk gaan. Daarvoor is een kwaliteits- en kwantiteitsslag nodig in dit team. We stellen daarom voor de formatie op dit punt uit te breiden met één fte (€ 80.000).

Uitvoeringsbudget advisering
De kosten van uitbestede werkzaamheden voor ruimtelijke ordening nemen toe door de
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet (participatie, samenwerking, nieuwe
standaarden en aanpassingen). Ook neemt het aantal werkzaamheden toe (bv
beleidswijziging supermarktbeleid en herontwikkeling diverse locaties (€ 13.653).

Arbeidsmigratie
In de gemeente Urk werken ongeveer 1.000 arbeidsmigranten. Een projectgroep is gestart en in 2024 en verder zal hieraan worden gewerkt (€ 75.000 in 2024).

Fietspad Vormtweg
Een fietspad langs de Vormtweg is een lang gekoesterde wens. Opnieuw zal gekeken
worden hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden en hoe de financiering eruit zou kunnen
zien.

Investeringen:

Meerjarig Onderhouds- en Duurzaamheidsplan gebouwen
In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn
actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en
onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in deze begroting.

Aanvulling Busplein (2024).
Medio 2022 is een kostenraming gemaakt voor de kosten van de ov-hub als ook voor de
nieuwe en de aan te passen bushaltes. Dit heeft geleid tot de raming van € 1.897.500 voor
de OV-hub en een raming voor de bushaltes van € 1.020.000. De provincie gaat een
bijdrage verstrekken (toezegging ontvangen). Daarnaast is een rijkssubsidie toegezegd voor

de OV-hub van € 25.772. Dit leidt tot een investering voor de gemeente Urk van € 1.541.728. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet betekent dit een hogere investering van ongeveer € 500.000. De afschrijving hiervan is € 13.000 extra per jaar.

Wat mag het kosten?

Programma Wonen

2024

2025

2026

2027

Lasten

Omgevingswet en vergunningverlening

1.521.830

1.452.829

1.452.829

1.452.829

Woningbouw

384.787

384.787

394.787

394.787

Mobiliteit & bereikbaarheid

242.800

281.800

411.800

411.800

Milieu, duurzaamheid en afval

4.952.336

4.968.382

4.976.740

4.976.740

Beheer openbare ruimte

5.685.416

5.695.025

5.729.025

5.725.026

Beheer gemeentelijke gebouwen

1.722.063

1.755.062

1.756.062

1.775.062

Totaal lasten

14.509.232

14.537.885

14.721.243

14.736.244

Baten

Omgevingswet en vergunningverlening

461.395

461.395

461.395

461.395

Woningbouw

132.952

132.953

132.953

132.953

Mobiliteit & bereikbaarheid

22.000

22.000

22.000

22.000

Milieu, duurzaamheid en afval

4.664.370

4.666.974

4.669.877

4.669.877

Beheer openbare ruimte

426.000

426.000

426.000

426.000

Beheer gemeentelijke gebouwen

67.000

67.000

67.000

67.000

Totaal baten

5.773.717

5.776.322

5.779.225

5.779.225

Saldo voor bestemming

-8.735.515

-8.761.563

-8.942.018

-8.957.019

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

-8.735.515

-8.761.563

-8.942.018

-8.957.019

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09