Programma's

Programma Werken

Programma Werken

Inhoud

• Financiën
• Economie
• Gebiedsontwikkeling
• Grondbeleid/grondexploitaties
• Onderwijs
• Haven
• Werk & Inkomen

Wat willen we bereiken?

Strategie en visie

De komende jaren ontwikkelen we bedrijventerrein Port of Urk. Het in 2024 op te leveren programma Economie zal hier de basis voor zijn. Een onderdeel hiervan zal een visie op het bestaande bedrijventerrein zijn. Ook een nieuwe visie en strategie voor Recreatie en Toerisme zal in 2024 het licht zien.

Vestigingsbeleid
De komende jaren willen we een integraal vestigingsbeleid vormgeven voor alle bedrijfsterreinen. Port of Urk gaan we invullen met het juiste bedrijf op de juiste plaats. Dat willen we uitbreiden naar de andere bedrijventerreinen. Ook hebben we bijzondere aandacht voor het parkeren van vrachtwagens. Daarnaast is een goede energie- en watervoorziening belangrijk. Initiatieven van ondernemers die hun afhankelijkheid op deze gebieden reduceren ondersteunen we. Zeker als hier ook aandacht bij is voor de circulaire economie.

Maritiem
Urk is een maritieme hotspot in Europa. De aanleg van Port of Urk maakt dit nog duidelijker. De verbreding van de sluizen van Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul zijn cruciaal voor de groei. Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil.
We behartigen de sociaaleconomische belangen van de visserij op Urk. Ook visserijdiplomatie is hier een belangrijk onderdeel van. Kotters blijven welkom voor onderhoud en reparatie in de Urker haven.

Groei ruimtelijk domein
Urk groeit en daarmee ook het ruimtelijk domein. Om deze groei goed te laten verlopen zijn er de komende jaren verschillende onderzoeken nodig op het gebied van economische zaken, duurzaamheid, energievoorziening, een visie op het oude dorp, het versterken van de natuur rondom Urk, de vormgeving van ons ontwikkelbedrijf, huisvesting van arbeidsmigranten, toekomstvisie gebiedsontwikkeling. Om de basis op orde te houden gaan we  processen en systemen actualiseren en toekomstbestendig maken. Ook zal de groei van Urk een versterking van de organisatie vragen.

Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij willen we hiermee ook de diversificatie van de economie stimuleren door meer banen te creëren voor diverser opgeleide jongeren en mogelijkheden voor startups te vergroten.
We willen het maritieme onderwijs uitbouwen. Dat doen we op het gebied van binnenvaart-, zeevaart- en waterbouwonderwijs. De bijbehorende huisvestingsvraagstukken krijgen extra aandacht.

Het basis- en speciaal onderwijs op Urk is essentieel voor de vorming van onze kinderen. De onderwijskundige visie en huisvesting dienen hand in hand te gaan met de ruimtelijke groei en maatschappelijke uitdagingen. Door een positief pedagogisch klimaat: jongeren moeten zich veilig voelen op school en in de samenleving.
We willen het voortgezet en beroepsonderwijs op Urk verbreden (denk o.a. aan HAVO, VWO en MBO). Hierbij is ‘zorg’ één van de sectoren waarmee we het lokale MBO willen uitbreiden.
We stimuleren hulp bij digitale zelfredzaamheid en vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstand. De Flevomeer Bibliotheek Urk heeft daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we daarvoor doen?

Visserij ontwikkelplan
Vanuit het Rijk zullen visserijregio’s en -gemeenschappen financieel worden ondersteunt om
de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Op dit
moment is nog onduidelijk wat het totaal van de middelen zal worden voor onze gemeente.
Wel wordt al gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden voor uit te voeren projecten.
Cofinanciering van deelnemende partijen zal één van de voorwaarden zijn en het is zeker
niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten.

Revitalisering Lemsterhoek
Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. De ‘driehoek’ tussen
Urkerweg, Ambachtsweg en Industrierondweg kan hierbij volledig getransformeerd worden
naar een ‘functiegemengd (voorzieningen)gebied’. Het gebied tussen Industrierondweg en
Ambachtsweg is binnen het beleid opgenomen als een te behouden bedrijvengebied. Ook
voor het gebied ‘Klifweg en omgeving’ is er beleid vastgesteld wat gebaseerd is om de
aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten ten gunste van het winkelend publiek. De
uitdaging is om samen met belanghebbenden het toekomstbeeld voor de gebieden
‘Lemsterhoek’ en ‘Klifweg en omgeving’ voor de komende 15-20 jaar te schetsen, op basis
waarvan een verdere transformatie en herontwikkeling van het gebied per deelgebied
gefaseerd uitgevoerd kan gaan worden. Het gaat hierbij om de uitvoering van het
vastgestelde gemeentelijke omgevingsbeleid.
In een eerder stadium is reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 per jaar. Voor
de uitvoering in de jaren 2024-2027 is extra menskracht nodig.

Port of Urk
De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de buitendijkse haven Port van Urk.
Inhoudelijk zal dit proces binnen de PoU verder uitgebouwd moeten worden. Wat wordt onze
bijdrage, is de gekozen vorm hiertoe de juiste keuze, welke risico's bestaan er en wat mogen
we op termijn verwachten. Hiertoe is expertise nodig. Voor 2024 is hiertoe een bedrag
geraamd van € 100.000.

Clustervorming
Het is voor de Urker economie belangrijk dat bedrijven goed ondersteund worden en dat hun belangen goed behartigd worden. Dat gaat het best als gelijksoortige bedrijven zich verenigen in groepen of clusters. Urk Maritime is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook de transportsector, logistiek en de bouw kunnen hier nog stappen zetten. De diversificatie van de economie vraagt nader onderzoek. De werkzaamheden en de coördinatie zal ook vanuit de gemeente Urk moeten plaatsvinden. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

Leader subsidie
De provincie Flevoland werkt samen met de 6 gemeenten in de provincie aan een nieuw
programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor
initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het
platteland (en stad-platteland) versterken.
Voor de komende LEADER periode is naar verwachting EUR 3,6 miljoen LEADER geld
beschikbaar voor onze regio en met ruim EUR 0,9 miljoen provinciale cofinanciering. Bij deelname aan het Leader programma wordt er cofinanciering
van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven. Voor de jaren 2024-2027 is een totaal bedrag gereserveerd van € 100.000 voor initiatieven in de gemeente Urk.

Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs
In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het
regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed
gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De
samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige
leeromgeving in een modern innovatielab – een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –,
buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme
sector, ofwel de blauwe economie.
In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar
Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge
uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo
worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De
gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs.
Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het
kader van citybranding. De kosten hiervan (€20.000) zullen eenmalig worden gedekt.

Wat mag het kosten?

Programma Werken

2024

2025

2026

2027

Lasten

Onderwijs

4.356.406

4.404.466

4.696.466

4.696.467

Economie wo havens

2.464.702

1.908.702

3.921.702

2.392.702

Grondbeleid/grondexploitaties

25.036.347

31.740.529

21.476.104

21.513.104

Werk & Inkomen

5.635.765

5.276.827

5.276.827

5.276.827

Financiën

698.447

1.121.321

1.703.535

2.260.385

Totaal lasten

38.191.667

44.451.845

37.074.634

36.139.485

Baten

Onderwijs

1.386.018

1.386.018

1.386.018

1.386.018

Economie wo havens

1.290.666

1.290.665

1.290.665

1.290.665

Grondbeleid/grondexploitaties

24.677.304

31.325.255

21.091.262

21.118.262

Werk & Inkomen

2.352.505

2.112.186

2.112.186

2.112.186

Financiën

44.019.399

46.535.539

44.581.510

46.488.707

Totaal baten

73.725.892

82.649.663

70.461.641

72.395.838

Saldo voor bestemming

35.534.225

38.197.818

33.387.007

36.256.353

Mutaties reserves

744.475

453.540

2.463.108

963.108

Saldo na bestemming

36.278.700

38.651.358

35.850.115

37.219.461

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09