Financiële begroting

Meerjarige balans

Activa (x € 1.000)

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Vaste activa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Immateriële vaste activa

723

568

372

372

0

0

Materiële vaste activa

68.063

98.938

102.132

112.190

108.796

104.974

Financiële vaste activa

8.078

7.481

7.844

12.726

12.603

12.474

Totaal vaste activa

76.864

106.987

110.348

125.288

121.399

117.448

Vlottende activa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Voorraden

52.208

50.589

48.230

44.691

48.943

51.133

Uitzettingen

21.634

6.500

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Liquide middelen

273

250

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Overlopende activa

0

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal vlottende activa

74.115

57.339

48.230

44.691

48.943

51.133

Totaal activa

150.979

164.326

158.578

169.979

170.342

168.581

Passiva (x € 1.000)

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Vaste Passiva

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen vermogen

39.513

39.089

42.996

43.958

44.003

42.108

Resultaat

5.907

0

1.415

2.508

-932

-488

Voorzieningen

6.947

8.192

4.806

5.455

6.517

7.024

Vaste schulden

85.138

109.891

73.831

67.191

60.542

54.258

Totaal vaste passiva

137.505

157.172

123.048

119.112

110.130

102.902

Vlottende Passiva

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Netto vlottende schulden

6.283

5.824

35.530

50.867

60.212

65.679

Overlopende passiva

7.191

1.330

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal vlottende passiva

13.474

7.154

35.530

50.867

60.212

65.679

Totaal passiva

150.979

164.326

158.578

169.979

170.342

168.581

Gewaarborgde geldleningen

5.387

6.212

5.330

5.330

5.330

5.330

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09