Programma's

Programma Basis op orde

Programma Basis op orde

Inhoud

• Algemeen bestuurlijke zaken
• Bestuurlijke samenwerking
• Openbare orde & veiligheid
• Integraal Toezicht & Handhaving
• Dienstverlening
• Communicatie

Wat willen we bereiken?

Investeren in de gemeentelijke organisatie
Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. De ambtelijke organisatie moet meegroeien om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op het goede niveau voort te zetten en de ambities te realiseren. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie. Organisatieonderdelen waar tekorten zijn worden weer op volle sterkte gebracht. We investeren niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met en geïnvesteerd in ‘voeling’ met de lokale samenleving. Daar waar mogelijk onderzoeken we of efficiënte samenwerking in de regio mogelijk is, waarbij de inbreng en autonomie van Urk zijn geborgd.

Weerbaar bestuur en ondermijning
Ondermijning raakt de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. De aanpak hiervan verdient voortdurende aandacht. We investeren daar gezamenlijk in met verschillende stakeholders (politie, justitie, gemeente, bedrijfsleven, enz.). Het is belangrijk om voort te bouwen op de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, waaronder de implementatie van de Flevolandse norm.  Aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning geven we hoge prioriteit. Dit wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsbeleid. We werken in dit verband samen met de buurgemeenten en de politie. Plaatselijk wordt dit projectmatig opgepakt met het project Ondermijning en het project Weerbaar bestuur. Specifieke inzet is er op onder meer het gebied van jeugdhonken en horeca. Maar ook het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt daar onderdeel van uit.

Zorg en Veiligheid
In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met verschillende ministeries. In die gesprekken zijn de geschiedenis van Urk geschetst, de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan en is aangegeven wat we al doen om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij is ingezoomd op de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het omzetten van het IJslands preventiemodel/DURF! van project naar programma, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Om deze zaken goed op te kunnen pakken, hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken voor een periode van drie jaar (2022 - 2024) € 1.506.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt onder meer ingezet om de kwartiermaker DURF!, de inzet op de PGA en de projectleiding van Verantwoord uitgaan te bekostigen. Om ervoor te zorgen dat deze inzet ook structureel wordt geborgd, is de vaste formatie met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met 1 fte adviseur Zorg en Veiligheid. Deze adviseur kan de werkzaamheden van tijdelijke krachten op termijn overnemen en voortzetten en aandacht geven aan onderwerpen zoals de PGA, mensenhandel (arbeidsuitbuiting), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en crisismeldingen en advisering met betrekking tot de WVGGZ. In 2024 wordt bekeken wat nog meer nodig is om na 2024 een en ander voort te kunnen zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget
Het opleidingsbudget wordt tot nu toe elk jaar ruim overschreden. De organisatie van de gemeente Urk is continu in ontwikkeling. Niet alleen de organisatie groeit en is in ontwikkeling maar ook medewerkers in de organisatie blijven zich door ontwikkelen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers vereist vaak ook een investering in hun persoonlijke ontwikkeling. De constante in-, door- en uitstroom van medewerkers maakt dat het ook nodig is om te blijven investeren in teamontwikkeltrajecten. Het gevolg hiervan is dat het opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget voor de begroting van 2024 en volgende jaren structureel zou moeten worden verhoogd naar 3% van de loonsom. Gelet op de beperkte financiële ruimte is deze verhoging vooralsnog voor 2 jaar incidenteel opgenomen.

Advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie
Op dit moment is er geen structureel budget voor advertentiekosten en
arbeidsmarktcommunicatie in de begroting. Dit wordt elk jaar in de tussenrapportage
incidenteel bijgeraamd op basis van het werkelijk aantal vacatures dat uitgezet wordt. Gezien
de groei van de organisatie en het sterke verloop van het personeel is structurele bijraming van de post advertentiekosten noodzakelijk. Omdat de financiële ruimte in de laatste twee jaren van
onze meerjarenraming beperkt is, wordt in de jaren 2024 en 2025 incidenteel € 75.000
toegevoegd.

Nieuwe overeenkomst voor inhuur externe medewerkers
De overeenkomst met StaffingMS voor het inhuren van tijdelijk personeel volgens de
aanbestedingsregels loopt nog tot 1 oktober 2024. De gemeente Urk is in samenwerking met
de gemeente Noordoostpolder gestart met een marktconsultatie over dit onderwerp. De
vraag die daarbij is gesteld is welke oplossing voor de twee gemeenten gezamenlijk dan wel
voor elke gemeente afzonderlijk de beste is voor het inhuren van tijdelijk personeel. Die
vraag gaat over het ontzorgen, de inzet van de vereiste middelen en mensen en het borgen
van de juridische consequenties. Er kan worden gekozen voor een marktplaats concept
zoals we dat nu kennen of een broker. De marktconsultatie is er voor bedoeld om op basis
van alle verkregen informatie voor de gemeente Urk daaruit de beste keuze te maken.
Afhankelijk van die keuze kan dit er toe leiden dat er ten opzichte van de huidige situatie
enige extra financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Daarover komt in 2024 meer duidelijkheid.

Aanpassing huisstijl
De huisstijl van de gemeente Urk is belangrijk voor de herkenbaarheid en de communicatie
vanuit de gemeente. Binnen de huisstijl zijn er momenteel twee kleuren die we kunnen
gebruiken: het blauw en zilvergrijs. Om meer uitstraling te kunnen geven aan de
communicatie en onze uitstraling als gemeente hebben we behoefte aan uitbreiding van de
huisstijl met enkele steunkleuren. Ook wordt onderzocht of er aanpassingen aan het
gemeentelijke logo nodig zijn. Dit brengt het komend jaar mogelijk extra kosten met zich
mee. In 2024 wordt de raad hier nader over geïnformeerd.

Regio Zwolle stapt door
Regio Zwolle heeft een meerjarenagenda opgesteld 'Regio Zwolle stapt door". Inhoudelijk
staan er goede zaken in de meerjarenagenda. Er wordt beschreven wat de nieuwe koers is,
dat wordt ingezet op brede welvaart en over de basis en meerwaarde van de regionale
samenwerking. De visie, missie, ambities en doelen zijn, zeker vanuit regionaal perspectief,
logisch, helder en wenselijk. De nieuwe meerjarenagenda gaat ook gepaard met een
aangepaste financiering. Door hogere ambities, het eerder afzien van indexering en een
andere indeling in een verplichte basisbijdrage en optionele programmalijnen neemt de
bijdrage flink toe. De basisbijdrage (voor kennisontwikkeling/onderzoek, public affairs,
communicatie en het regiobureau) gaat in 2024 € 2,37 per inwoner bedragen. Daarnaast kan
per programmalijn worden ingestapt (niet per project). De vier programmalijnen zijn:
economie (€ 1.31 per inwoner), arbeidsmarkt (€ 2,34 per inwoner), duurzame groei en
leefkwaliteit (€ 0,75 per inwoner) en bereikbaarheid daily urban system (€ 0,19 per inwoner).
In de begroting staat een bedrag geraamd van € 53.939. De extra bijdrage wordt € 100.000
meer.

Samen maken we Flevoland
Onder de noemer 'Samen maken we Flevoland werken de Flevolandse overheden samen.
De structurele bijdrage van aan het regiobureau Netwerk Flevolandse Overheden (NFO)
gaat met € 30.000 omhoog. Dit bureau ondersteund de regionale samenwerking in Flevoland
waaronder het uitwerken van de ‘strategische agenda Flevoland’ die in april 2023 door de
gemeenteraad is geaccordeerd.

Automatisering

Servicedesk
De servicedesk is het eerste contact voor de medewerkers van de organisatie voor alle
vragen met betrekking tot. ICT en de informatievoorziening. Met het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is de taak van de servicedesk alleen maar groter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de ondersteuning van Teams en thuiswerken. De servicedesk wordt nu bemand door 1 medewerker en een stagiair. Dit maakt de servicedesk kwetsbaar. De complexiteit is
daarbij toegenomen, waardoor bijvoorbeeld regievoering op uitstaande vragen bij leveranciers en meer analytische vaardigheden nodig zijn om de problemen in de complexere omgeving te kunnen analyseren. Dit vraagt om een formatieve uitbreiding en inhoudelijke versterking van de
servicedesk met een ICT beheerder. De kosten hiervoor bedragen structureel € 75.000.

Contractmanagement
De gemeente heeft een aantal grote (ICT) contracten en er is ook een ontwikkeling gaande
met steeds meer uitbestede diensten waarbij het voeren van regie op de te leveren diensten
steeds belangrijker wordt. De inrichting van contractbeheer en contractmanagement zorgt
voor betere regie en uitnutting van deze contracten. Deze leveren daardoor meer waarde en
anderzijds zorgt het ook voor beter inzicht en het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement heeft tot op heden te weinig aandacht gekregen en werd “erbij” gedaan. Om meer focus en aandacht hiervoor te hebben is een uitbreiding van de formatie voor het voeren van contractbeheer en contractmanagement noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen structureel € 40.000.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Voor de laatste stap in het project Plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn extra middelen
nodig, met name voor de borging van het beheer van de nieuwe werkplek. Deze kosten
waren nog niet eerder bekend en kunnen pas nu in de begroting worden verwerkt. Dit betekent
een incidentele last van € 129.500 in 2024 en € 52.400 structureel in de jaren daarna.

Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten

Uw raad heeft op 10 juli 2023 besloten met betrekking tot de koers voor wat betreft de jeugdhonken/groepsbijeenkomsten op bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat er de komende twee jaar extra inzet nodig is om meer grip te krijgen op deze problematiek. Bij het uitvoeren van de gekozen optie is in 2024 0,5 fte extra nodig bij team Vergunningen en in 2024 en 2025 3 fte extra bij team Toezicht en Handhaving (2 fte toezichthouders en 1 fte handhavingsjurist). In totaal gaat het dan om € 243.000 per jaar voor de duur van twee jaar. Met deze inzet kunnen de benodigde stappen worden gezet naar een veilig uitgaansklimaat. Aangezien het om tijdelijke inzet gaat, is het voorstel deze kosten te dekken met incidentele middelen (zoals subsidie Golfbreker).

Investeringen

Fase 2 herinrichting gemeentehuis
In 2023 zijn we bezig met de eerste fase van de interne verhuizing van de organisatie binnen
het gemeentehuis. In 2024 willen we daarvan de tweede fase uitvoeren. Deze plannen zijn
nog niet tot in detail uitgewerkt maar we denken dat een investering nodig is van € 2 miljoen
in gebouwaanpassingen en van € 300.000 in meubilair. De afschrijvingslasten ramen we op
130.000 structureel. Voordat we overgaan tot het uitvoeren van deze investeringen, leggen
we een uitgewerkt plan aan uw raad voor ter besluitvorming. Daartoe is het noodzakelijk in
de meerjarenbegroting 2024 - 2027 rekening te houden met deze kosten.

Wat mag het kosten?

Programma Basis op Orde

2024

2025

2026

2027

Lasten

Algemeen bestuurlijke zaken

1.524.102

1.538.902

1.538.902

1.538.902

Openbare orde & veiligheid

2.315.583

1.959.370

1.831.370

1.831.370

Interne dienstverlening

7.076.629

8.053.690

8.445.999

9.342.530

Externe dienstverlening

691.032

691.033

691.033

691.033

Communicatie

588.786

588.786

588.786

588.786

Totaal lasten

12.196.132

12.831.781

13.096.090

13.992.621

Baten

Algemeen bestuurlijke zaken

18.000

18.000

18.000

18.000

Openbare orde & veiligheid

488.000

Interne dienstverlening

182.601

182.601

182.601

182.601

Externe dienstverlening

330.333

330.330

330.330

330.330

Communicatie

Totaal baten

1.018.934

530.931

530.931

530.931

Saldo voor bestemming

-11.177.198

-12.300.850

-12.565.159

-13.461.690

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

-11.177.198

-12.300.850

-12.565.159

-13.461.690

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09