Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

De begroting 2024-2027 is opgesteld aan de hand van de in juni 2023 door de raad vastgestelde kadernota 2024, het coalitieakkoord 2022-2026 Koersvast en Eensgezind en het collegeuitvoeringsprogramma. Op basis van het coalitieakkoord investeren we in onze toekomst, met ruimte voor verscheidenheid en een krachtige overheid.

Urk groeit sterk. Wij staan de komende jaren voor een enorme uitdaging om deze groei in goede banen te leiden en de Urker ambities waar te maken. De huidige mondiale en landelijke ontwikkelingen maken het er niet eenvoudiger op.

De financiële positie van onze gemeente is tot en met 2025 solide. Maar over de periode daarna is nog veel onduidelijk. De rijksbijdrage daalt vanaf 2026 voor alle gemeenten fors. Het Rijk laat de gemeenten in onzekerheid hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Ook over de herverdeling van het Gemeentefonds waaruit wij de algemene uitkering ontvangen is nog steeds geen duidelijkheid.

Dit heeft als gevolg dat de meerjarenraming van de gemeente Urk voor de jaren 2026 en 2027 een nadelig saldo vertoont. Dit sluit aan op het advies van de VNG. De VNG adviseert gemeenten, vanwege de onduidelijkheid omtrent de rijksbijdrage in de latere jaren, toch een realistische meerjarenraming op te stellen, ook al lijdt dit tot tekorten in de laatste twee begrotingsjaren. De toezichthouder (Provincie) heeft ook al aangegeven dat zij toetst op een structureel en reëel sluitende begroting voor het jaar 2024. Tekorten in de latere jaren worden geaccepteerd.

Hoewel de onzekere rijksbijdragen onze opgave bemoeilijken blijven we inzetten op het realiseren van onze ambities.

Wij zijn blij en dankbaar dat in onze gemeente het Woord van God nog steeds leidend is bij de besluiten die genomen worden. Op basis daarvan willen wij samen verder bouwen aan de toekomst van Urk. Wij mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere onze God. Wij bidden en vertrouwen dat Hij ons werk zal zegenen.

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09