Bestuurlijke samenvatting

Financiën

Financieel perspectief 2024-2027
De uitgangspositie voor het financieel perspectief bestaat uit de begroting 2023 en de kadernota 2024. Ook de overige van toepassing zijnde raadsbesluiten zijn verwerkt. De belangrijkste mutaties die tijdens het begrotingsproces zijn toegepast, worden afzonderlijk toegelicht.

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een bate/inkomst, de negatieve bedragen zijn een last/uitgave (bijv. -1).

Meerjarenbegroting

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023

2.568.448

1.955.792

-1.467.558

-1.467.558

Mutaties kadernota 2024 en meicirculaire 2023

-895.434

62.487

211.385

1.251.053

Startpositie meerjaren begroting 2024-2027

1.673.014

2.018.279

-1.256.173

-216.505

Mutaties begrotingsproces 2024

-257.799

489.859

324.303

-271.550

Meerjaren begroting 2024-2027

1.415.214

2.508.138

-931.869

-488.056

Mutaties begrotingsproces 2024

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een bate/inkomst, de negatieve bedragen zijn een last/uitgave (bijv. -1).

Mutaties begrotingsproces 2024

2024

2025

2026

2027

Beheerplan haven

-225.000

0

0

0

Schoon zand strand

-30.000

0

0

0

Vervangingen tractie

-205.000

0

0

0

Taakstelling analyse jaarrekening

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Loon- en prijsontwikkeling

593.850

593.850

593.850

0

Reguliere aanpassingen:

0

0

0

0

Gevolgen gewijzigde CAO

-57.036

-24.444

0

0

Afschrijvingen

-72.039

246.961

63.961

74.958

Reserve incidentele doeleinden

-60.000

0

0

0

Aframing stelposten

137.000

0

0

0

Diversen

-139.574

-126.508

-133.508

-146.508

Subtotaal

-257.799

489.859

324.303

-271.550

Een aantal van de autonome mutaties wordt verder toegelicht:

Beheerplan haven
Het is noodzakelijk een beheerplan op te stellen voor de bestaande haven. Met name het meerjarige uitvoeringsprogramma voor het vervangen van kades en damwanden in combinatie met het baggeren van de haven vergt de nodige expertise die niet in huis aanwezig is en die daarom moet worden ingehuurd. Gezien de problematiek, de complexe raakvlakken en de financiële opgave is het noodzakelijk een eenmalig budget (€ 225.000) op te nemen voor het opstellen van dit uitvoeringsprogramma.

Schoon zand strand
Het gemeentelijke strand wordt, zeker tijdens het badseizoen, regelmatig schoon gemaakt. Periodiek is het echter ook noodzakelijk schoon zand op het strand op te brengen. Deze werkzaamheden zijn gepland in 2024 maar de eenmalige kosten (€ 30.000) kunnen niet worden gedekt uit het reguliere strandbudget.

Vervangingen tractie
In 2024 is op grond van het betreffende beheerplan de vervanging gepland van een aantal voertuigen en hulpmiddelen. Omdat de geraamde bedragen van die vervangingen lager zijn dan € 50.000 (activeringsgrens zoals bepaald in de financiële verordening), worden deze aanschaffingen niet geactiveerd, maar worden ze ten laste gebracht van de exploitatie. Daarom is het noodzakelijk in 2024 een eenmalig vervangingsbudget op te nemen van € 205.000 voor de vervanging van zes voertuigen.  

Taakstelling analyse jaarrekening
Bij de kadernota is een taakstelling opgenomen voor een bedrag van € 1.000.000. Deze taakstelling is een gevolg van de structureel positieve resultaten bij de laatste jaarrekeningen. In het begrotingsproces is voor in totaal € 800.000 invulling gegeven aan deze taakstellingen. Hierbij zijn IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) budgetten (€ 300.000) en budgetten sociaal domein (€ 500.000) bijgesteld. Bij de kadernota waren de IBOR budgetten ook al voor € 200.000 bijgesteld, zodat de totale bijstelling IBOR budgetten € 500.000 bedraagt. Door deze bijstellingen verandert er niets aan het bestaande beleid. De budgetten zijn alleen realistischer geraamd. Ook geldt bij het sociaal domein nog een achtervang door de bestaande reserves. Mede door het VNG advies om reëel te begroten en negatieve saldi te presenteren, wordt voorgesteld het resterende bedrag (€ 200.000) vooralsnog niet in te vullen.

Loon- en prijsontwikkeling
De gemeente houdt in haar begroting rekening met de meerjarige loon- en prijsontwikkeling, ook wel inflatie genoemd. Deze loon- en prijsontwikkeling (LPO) wordt begroot op twee stelposten en is uiteraard bedoeld om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Wij volgen daarbij de indexatie zoals die bij de algemene uitkering (AU) wordt toegepast.
Bij de kadernota 2024 is de stelpost loonkosten aangevuld. Bij de begroting blijkt dat deze aanvulling niet nodig is. Het positieve saldo wordt gebruikt om de stelpost prijsinflatie meerjarig aan te vullen, waarbij er een extra toevoeging voor het jaar 2027 is. Het overige gedeelte wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo voor de jaren 2024 t/m 2026.

Reguliere aanpassingen
Tijdens het begrotingsproces wordt een aantal begrotingsposten regulier bijgesteld. Deze bijstellingen kunnen veelal pas bij afronding begroting worden gedaan, dit betreft o.a. bijstellingen afschrijvingen, reserves en voorzieningen, indien nodig. Hieronder worden een aantal kort toegelicht:

  • Door de gewijzigde CAO vindt herrekening van de RVU (regeling vervroegd uittreden) plaats;
  • Afschrijvingen worden tijdens het begrotingsproces opnieuw berekend;
  • De reserve incidentele doeleinden blijkt niet toereikend als dekkingsmiddel, dekking wordt daarom binnen de begroting geregeld;
  • Twee stelposten kunnen afgeraamd worden.

Diversen
Onder diversen staan de bij- en aframingen van budgetten < € 30.000.

Rentelasten
Volgens de prognose moeten in de loop van 2024 langlopende geldleningen worden aangetrokken. De uiteindelijke behoefte en het moment waarop gefinancierd wordt, zijn afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van het investeringsschema en het tempo van het bouwrijp maken van gronden en de verkopen daarvan. De rentestand is onzeker en moeilijk te schatten. De effecten van rentestand op de te ramen rentekosten in 2024 en verder zijn daarom nog niet duidelijk. In de kadernota 2025 wordt beoordeeld wat het effect is van de gestegen rente en hoe dat effect opgevangen kan worden in de begroting.  

In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het meerjarenperspectief 2024-2027.

Programma

2024

2025

2026

2027

Lasten

Programma Basis op Orde

12.196.132

12.831.781

13.096.090

13.992.621

Programma Wonen

14.509.232

14.537.885

14.721.243

14.736.244

Programma Werken

38.191.667

44.451.845

37.074.634

36.139.485

Programma Leven

17.467.989

17.473.021

17.580.952

17.323.082

Totaal lasten

82.365.020

89.294.532

82.472.919

82.191.432

Baten

Programma Basis op Orde

1.018.934

530.931

530.931

530.931

Programma Wonen

5.773.717

5.776.322

5.779.225

5.779.225

Programma Werken

73.725.892

82.649.663

70.461.641

72.395.838

Programma Leven

2.517.216

2.392.214

2.306.145

2.034.274

Totaal baten

83.035.759

91.349.130

79.077.942

80.740.268

Saldo voor bestemming

670.739

2.054.598

-3.394.977

-1.451.164

Mutaties reserves

744.475

453.540

2.463.108

963.108

Saldo na bestemming

1.415.214

2.508.138

-931.869

-488.056

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09