Leeswijzer

Bestuurlijke samenvatting
De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige thema’s. Het financiële gedeelte geeft het meerjarenperspectief 2024-2027 weer.

Programma's

De programma’s gaan in op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten?

  • Wat willen we bereiken? 

Per programma wordt de inhoud van het programma beschreven en de doelstellingen voor 4 jaren.

  • Wat gaan we daarvoor doen? 

De doelstellingen voor het begrotingsjaar 2024 worden aangegeven.

  • Wat mag het kosten? 

Per programma worden de programmatotalen aangeven.

Paragrafen  

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal acht paragrafen in de begroting opnemen. In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. 

Financiële begroting
Via de vaststelling van de begroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Een goed inzicht in de baten en lasten, de financiering, de reserves en voorzieningen en het investeringsplan is daarbij van belang.

De financiële begroting zorgt voor inzicht. Ook is een totaaloverzicht met beleidsindicatoren opgenomen. Dit overzicht geeft inzicht in de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09