Programma's

Programma Leven

Programma Leven

Inhoud

• Sociaal domein - zorg aan inwoner
• Jeugd
• Gezondheidszorg  
• Kunst & cultuur  
• Archief
• DURF
• Sport
• Bewegen
• Werk & Inkomen
• Minimabeleid & schuldhulpverlening  

Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg
We zetten in op bovenlokale zorginfrastructuur en denken mee in de ontwikkeling van Het Vlie. We kijken samen met onze zorgpartners naar eHealth mogelijkheden. De vele (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen maken het nodig een analyse te verrichten naar de lokale zorginfrastructuur. Daarvoor gebruiken we o.a. het regionale Zorgbeeld wat recent is opgeleverd en waar vanuit nu een regioplan wordt ontwikkeld. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we de beleidsfunctie Gezondheidszorg hebben uitgebreid.

Bewegen, cultuur  en preventie
Bewegen en verantwoorde ontspanning zijn gezond en belangrijk voor een gezonde leefstijl, of dit nu individueel of in clubverband geschiedt. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Verantwoorde sportactiviteiten, cultuur en welzijn leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. Ook hebben deze voordelen voor sociale verbanden, voor gezag, het rekening houden met elkaar, het bijbrengen van orde en regel, waarden en normen. We sluiten aan bij de brede SPUK-aanvraag. De regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuur, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).  Ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over preventie.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
Verankering van DURF en het IJslandse preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. Denk daarbij onder andere aan begeleide vrijetijdsbesteding, ouderbetrokkenheid en preventie en handhaving. Daarbij willen we ook bruggen bouwen met andere sectoren. Met de verankering van DURF zoeken we (nog) meer de verbinding met het beleidsveld Veiligheid. Samen worden diverse zaken opgepakt, zoals plan Golfbreker, de Visie Verantwoord Uitgaan op Urk en de persoonsgerichte aanpak.

Jeugdzorg en WMO
In het lokale maatwerk Jeugdhulp en WMO kijken we regelmatig of de beleidsregels en/of de verordening aangepast dient te worden. Zo willen we werken aan actuele, begrijpelijke en werkbare regelgeving om in aanmerking te komen voor zorg. In het 4e kwartaal 2023 wordt de actualisatie van de verordening aangeboden aan de gemeenteraad. De beleidsregels zullen daarna snel volgen.
De aanbesteding van Jeugdhulp met Verblijf en ontwikkelingen bij zorgaanbieders vraagt veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht. Omdat ook in meerjarenperspectief het beschikbare budget onder druk komt te staan. Vanuit de WMO vragen de regionaal te maken afspraken rond de decentralisatie Beschermd Wonen en regiovisie Veilig Thuis onze aandacht.
Los van deze ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO. Waar nodig ontwikkelen wij zaken door.

Minimabeleid en schuldhulpverlening
De huidige mondiale ontwikkelingen hebben een weerslag op ieder huishouden. De inflatie is in de afgelopen maanden naar recordhoogte gestegen. Zo treffen de stijgende energielasten niet alleen de burgers, maar ook het bedrijfsleven. Daarnaast worden de huidige saneringsvoorstellen rond de visserij vanuit Werk en Inkomen met argusogen gevolgd.
Dat vraagt van ons een actief minimabeleid waarbij vroegsignalering van schulden een belangrijke rol speelt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regionale samenwerking
Gemeenten concluderen dat de samenwerking in de regio rond Jeugdhulp en Wmo (nog) beter kan. Eenduidige processen bij gemeenten en de Aankoopcentrale dragen immers bij aan een overzichtelijk zorglandschap. Om dat te bewerkstelligen is een proces opgestart om een samenwerking tot stand te brengen. In dat alles zijn bestuurlijk wel enkele kaders meegegeven (bijv. eigen lokale toegang, 'couleure locale' moet mogelijk blijven en de algemene voorzieningen worden hierin niet meegenomen).

Aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf
Het proces van de regionale aanbesteding is een lang en intensief proces. Hierover is de commissie en raad meerdere malen over geïnformeerd. We hopen in 2024 met nieuwe afspraken de diverse vormen van jeugdhulp op basis van de nieuwe afspraken te kunnen uitvoeren.

Beleidsnota Sociaal Domein
Begin van het vierde kwartaal 2023 beëindigen Flever en Zorgfocus de evaluatie van het beleid 2018-2023. Aan de hand van deze evaluatie zal een nieuwe beleidsnotitie worden opgesteld.

Aandacht voor Wonen en Zorg
In de Wet Regie op de Volkshuisvesting wordt opgenomen dat elke gemeente een
woonprogramma moet maken. Gemeenten moeten voor 1 januari 2024 een
actueel woonprogramma hebben, inclusief een woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie heeft
niet alleen betrekking op zorggroepen maar op alle aandachtsgroepen.We zien dat er steeds meer werkzaamheden verricht worden op het snijvlak tussen Wonen en Zorg. Denk aan de urgentieverordening, stimuleren in initieren van maatschappelijke woonzorgconcepten en dus de woonzorgvisie.  In de formatie willen we hier expliciet ruimte voor maken.

Straatwerk specifieke doelgroepen
De gemeente Urk is vanaf 2020 bezig met de doorontwikkeling van het preventieve
jongerenwerk. Door de corona-ongeregeldheden raakte de aandacht voor het jeugd- en
jongerenwerk in een stroomversnelling. De samenleving veranderde snel en nieuwe
aanpakken als TopX en PGA voor jongeren met zwaardere problematiek zagen daarbij het
levenslicht. Mede aan de hand van het rapport van Verweij Jonker (Ex Ante) denken de teams Sociaal Domein en Veiligheid na over het jongerenwerk en de specifieke doelgroepen. Een visie zal op korte termijn worden opgeleverd.

Blijvende aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs regelt hoe een reële kostprijs moet
worden vastgesteld voor het zorgaanbod. Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders
verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde
kostprijselementen. De VNG, werkgevers in de zorg en het Ministerie van VWS hebben
daarnaast gemeenten enige tijd geleden opgeroepen om alle tarieven binnen de Jeugdwet
en de Wmo structureel te verhogen als gevolg van o.a. de CAO-aanpassingen van het
loongebonden component binnen de tarieven.. Deze geldt niet alleen voor het lokale zorgaanbod, maar ook voor het regionaal zorgaanbod. Voor dit laatste startte Adviesbureau HHM met het oog op de nieuwe aanbesteding een regionaal kostprijsonderzoek, waarbij ook diverse marktconsultaties plaatsvonden. Ook vond recent jurisprudentie plaats rond de PGB huishoudelijke hulp. Dit alles resulteert in noodzakelijke aanpassingen van tarieven. Dat vraagt van ons dat we de vinger aan de pols houden en het meerjarenperspectief van de zorgbudgetten monitoren.

Voorbereidingen brede school en sporthal in Zeeheldenwijk
De komst van een brede school en de sporthal gaan we onverminderd door. Inmiddels zijn het programma van eisen en concept schetsontwerp van de brede school klaar. We richten ons er op dat volgend jaar de eerste paal van de wordt geslagen, zodat de school in 2025 kan worden opgeleverd. Een soortgelijk proces starten we op voor de komst van de sporthal.

Verder ontwikkelen WSP Urk Werkt
Als gemeente organiseren we op grond van de Wet SUWI in het werkgeversservicepunt (WSP) ‘Urk Werkt’. Deze taak is belegd bij Concern voor Werk. Het WSP begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen ofwel de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. Ook neem het WSP deel aan regionale projecten en activiteiten ter ondersteuning van werkgevers. De samenwerking met de DUN-gemeenten is ook op dit gebied intensief.  We zien dat zowel de bekendheid als de taken van het WSP toenemen. Binnen de DUN-gemeenten is bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak SROI (Social Return on Investment) opgesteld en vastgesteld. Het WSP Urk Werkt zal daarin de uitvoering voor de gemeente Urk vormgeven. We zijn met het WSP in overleg om de ontwikkeling verder vorm te geven.

Wat mag het kosten?

Programma Leven

2024

2025

2026

2027

Lasten

Sociaal Domein

5.904.138

5.836.311

5.836.311

5.811.311

Jeugd incl. kinderopvang

5.280.954

5.233.919

5.233.919

5.233.919

Gezondheidszorg

1.784.101

1.779.976

1.728.900

1.606.670

Minimabeleid & schuldhulpverlening

377.275

377.275

377.275

377.275

Bewegen

2.821.842

2.975.864

3.134.871

3.026.230

Kunst, cultuur, archief en museum

1.068.882

1.068.879

1.068.879

1.058.672

Toerisme & recreatie

230.797

200.797

200.797

209.005

Totaal lasten

17.467.989

17.473.021

17.580.952

17.323.082

Baten

Sociaal Domein

208.254

208.254

368.254

368.254

Jeugd incl. kinderopvang

716.522

591.521

416.521

416.521

Gezondheidszorg

15.000

15.000

15.000

15.000

Minimabeleid & schuldhulpverlening

25.000

25.000

25.000

25.000

Bewegen

1.363.980

1.363.980

1.292.911

1.021.040

Kunst, cultuur, archief en museum

161.141

161.141

161.141

161.141

Toerisme & recreatie

27.319

27.318

27.318

27.318

Totaal baten

2.517.216

2.392.214

2.306.145

2.034.274

Saldo voor bestemming

-14.950.773

-15.080.807

-15.274.807

-15.288.808

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

-14.950.773

-15.080.807

-15.274.807

-15.288.808

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09